به تعدادی کارگر ساده خانم و کارگر آقا دارای گواهینامه و ضامن معتبر نیازمندیم.

به تعدادی کارگر ساده خانم و کارگر آقا دارای گواهینامه و ضامن معتبر نیازمندیم.

به تعدادی کارگر ساده خانم و کارگر آقا دارای گواهینامه و ضامن معتبر نیازمندیم. شماره تماس: .

02156717279 , 09122203975