استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

به یکنفر خانم و آقا جهت بسته بندی غذا در رستوران نیازمندیم .

88930178 , 88932159