کارشناس ارشد بازرگانی خارجی

کارشناس ارشد بازرگانی خارجی

شرکت تولیدی بازرگانی ********************** کارشناس ارشد بازرگانی خارجی X پنج سال سابقه کار X مسلط به زبان انگلیسی فکــــس : واتساپ : .

44481505 , 09367357469rznshn@yahoo.com