صندوقدار رستوران

صندوقدار رستوران

به تعدادی صندوقدار (شیفت ظهر) با حقوق 2/300 جهت کار در رستوران نیازمندیم (ساعت کار 10:30 تا 16:30) خیابان آفریقا، خیابان گلفام پاساژ امیر، رستوران نایب .

22021044