استخدام یکنفر خانم جهت پاسخگویی به تلفن

استخدام یکنفر خانم جهت پاسخگویی به تلفن

تعدادی خانم جهت پاسخگویی به تلفن و تایپ و امور داخل و خارج شرکت نیازمندیم .

09108988004