استخدام نیروی خدماتی

استخدام نیروی خدماتی

نیروی خدماتی _آقا برای کافه در منطقه جردن با مزایای وام/نهار/ بن خرید شماره تماس داخلی 204_206 .

47702000