کارگر ماهر قالبساز

کارگر ماهر قالبساز

کارگر آشنا به ریخته گری کارخانه واقع در شهرک صنعتی شمس آباد تهران ، بیمه و ناهار .

09022200874