شابلون زن و کارگرساده آقا وخانم

شابلون زن و کارگرساده آقا وخانم

به تعدادی شابلون‌زن ماهر ‎آقاوخانم‌ باسرویس ‌ایاب‌وذهاب‌ محدوده‌ورامین .

09128441776