استخدام خیاط در محدوده خلیج فارس

استخدام خیاط در محدوده خلیج فارس

سه سوزنه زن ، چرخکار، وردست ،پنج نخ زن لی دوز خانم یا آقا در محدوده خلیح فارس نیازمندیم احمدی .

66185307 , 09335714350