استخدام پزشک متخصص

استخدام پزشک متخصص

دعوت به همکاری در بیمارستان امام زمان اسلامشهر 1-متخصص داخلی 2- متخصص زنان و زایمان 3 - پزشک عمومی (داخلی یا ) ل .

1097 , 1202 , 56369282