استخدام سرپرست منطقه ای و راننده خاور و نصاب و کارشناس کنترل کیفیت

استخدام سرپرست منطقه ای و راننده خاور و نصاب و کارشناس کنترل کیفیت

استخدام سرپرست منطقه ای و راننده خاور و نصاب و کارشناس کنترل کیفیت .

09018380386 , 02125923HR@yatash.ir