استخدام کارشناس و تکنسین

استخدام کارشناس و تکنسین

کارشناس و تکنسین تعمیر و نگهداری حداقل 5سال سابقه مرتبط دعوت به همکاری می شود .

CV@sarem.org