استخدام کارشناس و تکنسین برق

استخدام کارشناس و تکنسین برق

کارشناس و تکنسین برق با حداقل 5سال سابقه مرتبط دعوت به همکاری می شود .

CV@sarem.org