استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

اپراتور پپ بتن و کارگر جهت کار در کارخانه بتن واقع در جنوب غرب نیازمندیم 5 ـ .

55880280