استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

به‌تعدادی‌جوشکارCO2وچند نفرکارگر جهت جلو مبلی فلزی نیازمندیم (منطقه18) .

09372899963