استخدام آقا شهرستانی جهت نگهداری

استخدام آقا شهرستانی جهت نگهداری

آقا شهرستانی جهت‌ نگهداری از بیمار قطع نخاعی ‌باگواهینامه شبانه روزی ، غیرسیگاری و .

88274490 , 09126932144