استخدام میاندوزکار و وسط کار

استخدام میاندوزکار و وسط کار

میاندوزکار جهت کار در تولیدی و وسط کار سویشرت ، تیشرت و شلوار اسلش نیازمندیم ـ .

33434495 , 33686855