استخدام مونتاژکار

استخدام مونتاژکار

مونتاژ کار میز ال سی دی وارد به کار نیازمندیم حقوق عالی(کنترات) محدوده علی آباد قاجار .

09122529550