به تعدادی وسط کار خانم

به تعدادی وسط کار خانم

به تعدادی وسط کار خانم مسلط به اتو کاری و بسته بندی نیازمندیم .

77322007 , 09196616233