استخدام تکنسین برق

استخدام تکنسین برق

1.تکنسین برق آشنا به تابلو برق های صنعتی پردیس(شرق تهران) ارسال رزمه .

09113752986