مهندس صنایع / پلیمر

مهندس صنایع / پلیمر

مهندس صنایع / پلیمر با سابق کار در زمینه تویلد قطعات پلیمری محدوده پاکدشت نیازمندیم از واجدین شرایط درخواست میشود رزومه خود را به ایمیل و واتساپ زیر ارسال نمایند. .

09124772357Polymerdpt@gmail.com