تعمیرکار مکانیک

تعمیرکار مکانیک

به استادکار نقاش (ماهر) به صورت حقوقی باحقوق مکفی نیازمندیم، محدوده خیابان قزوین .

09122098020