مهندس برق نیازمندیم

مهندس برق نیازمندیم

نیروی تعمیرونگهداری تاسیسات گاز(فوق دیپلم) (محدوده‌چیتگر) نیازمندیم ارسال رزومه : .

S.javadhoseini@yahoo.com