استخدام در کترینگی در ورداورد

استخدام در کترینگی در ورداورد

آشپز و تخته کار جهت کترینگ صنعتی محدوده وردآورد .تلفن .

09223741567