درمانگاه شبانه روزی به بخش.تکنسین رادیولوژی ترجیحا دانشجو جهت شیفت صبح.شماره تماس ۰۹۰۳۷۵۳۵۰۰۰

درمانگاه شبانه روزی به بخش.تکنسین رادیولوژی ترجیحا دانشجو جهت شیفت صبح.شماره تماس ۰۹۰۳۷۵۳۵۰۰۰

سابقه کار نیازی نیست ترجیحا دانشجو .

, , 09037535000