همکارخانم دربخش اداری

همکارخانم دربخش اداری

همکارخانم دربخش اداری یک شرکت معتبرواقع درشرق تهران (خیابان اتحاد)باحقوق و مزایای وزارت کارحداکثر تا35سال ارسال رزومه به: .

Estekhdamir.miss@gmail.com