استخدام آقای منظم و متعهد

استخدام آقای منظم و متعهد

#آقای منظم و متعهد جهت امور خدماتی و نظافتی نیازمندیم داخلی 206# .

88050590