استخدام  کمک قصاب ماهر

استخدام کمک قصاب ماهر

استخدام کمک قصاب ماهر بی خس کارگوسفند و گوساله مسلط و آراسته محل کار: رباط کریم .

09128881489