استخدام خیاط چرخکار

استخدام خیاط چرخکار

به‌تعدادی‌چرخکارووردست‌چرخکارمانتو دوز درمحیطی‌کاملاسالم‌وتسویه‌نقدی نیازمندیم(محدوده‌شهرک‌ولیعصرمنطقه 18) .

09361313850