آشپز

آشپز

سرآشپزویاآشپزماهر به غذاهای ایرانی و فرنگی ،حقوق ‎توافقی+پاداش و مزایاساعت کار 30 / 7 الی 30 / 17 .

09191244034