استخدام نیروی تاسیساتی ماهر

استخدام نیروی تاسیساتی ماهر

مجتمع کوهستان (دارآباد) به نیروی تاسیساتی ماهر جهت نگهداری نیازمندیم (تماس 9 تا 15) .

26108735