استخدام نیروی خدماتی و نظافتی خانم

استخدام نیروی خدماتی و نظافتی خانم

نیروی آبدارچی و نظافتی خانم سن تا 45 سال، مرتب و منظم حقوق وزارت کار+بیمه از روز اول سیدخندان داخلی301 .

88516870