کارگر ساده و بسته بند

کارگر ساده و بسته بند

به چند کارگرساده وبسته بند جهت کار تولیدی پوشاک نیازمندیم .

33919491