کارگر ساده خانم با سواد

کارگر ساده خانم با سواد

کارگر ساده خانم با سواد جهت کار در چاپخانه محدوده شرق تهران آشپزی برای مدیریت و پذیرایی و خدمات آبدارخانه آشنا به آداب پذیرایی با حداقل 2 سال سابقه کار .

77395610