🔴استخدام نگهبان بازنشسته و جوان

🔴استخدام نگهبان بازنشسته و جوان

نگهبان بازنشسته و جوان حقوق 4 م + بیمه + غذا (‌ با جای خواب ) و .

65823703 , 66470314