کبابپز کبابزن منقلکار تخته کار

کبابپز کبابزن منقلکار تخته کار

کبابپز کبابزن تخته کار منقلکار جای خواب دارد ساعت کار از ٩ الى ٢٣. (٢ساعت استراحت روزانه) .

09362767971 , ,