نگهبان میانسال خوش برخورد

نگهبان میانسال خوش برخورد

به یک آقا خوش برخورد مطمئن و میانسال ترجیحا بازنشسته 12 ساعت کار 24 استراحت حقوق ماهیانه 3 م جهت نگهبانی از محله مسکونی واقع در تجریش نیازمندیم معرفی 2ضامن و سوءپیشینه فکس: .

09382119494 , 26406845