کارگر ماهر و ساده تابلوسازی

کارگر ماهر و ساده تابلوسازی

به 2 نفر کارگر نیمه ماهر و ماهر و یک کارگر ساده جهت تابلوسازی نیازمندیم .

77657476