رنگ کاری پودری

رنگ کاری پودری

یک واحد تولیدی واقع در ملارد به یک نفر جهت رنگ کاری پودری و مونتاژکاری با حقوق رسمی و بیمه و مزایای اضافه بر اساس تولید نیازمند است .

09121940774