نظافت چی کافه

نظافت چی کافه

۱ نفر اقا جهت نظافت کافه رستوران با ظاهری اراسته مرتب بیمه وعده غذایی کامل در صورت موجه بودن با جای خواب محدوده میدان جمهوری .

09393031331 , ,