استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

جـذب محـدود استخـدام دائـم فقـط آقــا حداقل ماهی 5 میلیون حقوق (سراج) .

09216089461