استخدام کارگر ساده انبار

استخدام کارگر ساده انبار

شرکت پخش موادغذایی کارگرساده نیازمند است مسعودیه خیابان قدیانی (مظاهر) انتهای مظاهر انبار چای سالن 11/4 شـرکت هــرول مراجعه ساعت 9 الی 14 .

, ,