استخدام منشی

استخدام منشی

یک منشى آشناى با کامپیتر و روابط بالا اندیشه .

09126438374 , 65505130