کارگر ساده سوپر مارکت

کارگر ساده سوپر مارکت

کارگرساده غیرسیگاری منظم و فعال جهت سوپر مارکت باجای خواب،غذا(حوالی سیدخندان) .

09027403331