استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

جوشکاربرق‌مسلط به جوش‌آرگون وCO2با2سال سابقه کارمفید سن زیر30سال محدوده شهرقدس .

, ,