کارشناس مالی با سه سال تجربه آشنایی با سیستم راهکاران سیستم

کارشناس مالی با سه سال تجربه آشنایی با سیستم راهکاران سیستم

کارشناس مالی با سه سال تجربه آشنایی با سیستم راهکاران سیستم آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد، انبار کارشناس ارشد مالی با 5 سال تجربه آشنایی با راهکاران سیستم آشنایی با سیستم حقوق و دستمزد، انبار و سفارشات job@gmail.com .

330233job330233@gmail.com