استخدام  راننده کامیونت

استخدام راننده کامیونت

استخدام راننده کامیونت جهت کار درشرکت تولید و پخش شکلات برنوتی جهت تکمیل کادر حمل و نقل آشنا با پخش مویرگی گواهینامه پایه 2 تماس : داخلی 101 .

09354326387 , 66611126