استخدام دکتر داروساز

استخدام دکتر داروساز

دکتر داروساز دو نفر 1 - آشنا به امور غذا و دارو جهت مسئول فنی 2 - مطالعات بالینی ارسال رزومه به ایمیل .

66501997pharmajoint@yahoo.com