استخدام نقشه کش

استخدام نقشه کش

یک شرکت معتبرتولیدی به یک نفرنیروآقا آشنا به نرم افزارنقشه کشی ترجیحا اتوکد نیازمنداست .

Itc98.info@gmail.com