استخدام برشکار و قیچی کار

استخدام برشکار و قیچی کار

به یکنفر برشکار و یکنفر قیچی کار آقا (مانتو ) محدوده امام زاده حسن .

09126041282